Make your own free website on Tripod.com
 
 

 
Info
intro

 

Perang Banu Quraidzah

PERANG BANU QURAIZAH.
Disebutkan dalam Ash-Shahihain bahawa ketika Nabi saw kembali dari Khandaq, Jibrail mendatangi baginda lalu berkata: Apakah kamu sudah meletakkan senjata? Demi Allah, kami belum meletakkannya. Berangkatlah kepada mereka! 
Nabi saw bertanya:"Kemana?" 
Jawab Jibrail: "Para Malaikat masih belum meletakkan senjata mereka. Dan Allah swt menyurumu untuk meneruskan perjalanan ke tempat Yahudi Banu Quraizah dan aku juga akan menuju ketempat mereka dan akan ku gonjang mereka." 
Jawab Nabi sambil bereru kepada kaum Muslimin: "Barangsiapa yang mendengar dan mentaati, janganlah bersolat asar sebelum sampai ke Banu Quraizah". 

Nabi saw memerintahkan kaum Muslimin supaya tidak seorang pun diantara mereka yang menunaikan solat asar kecuali setelah sampai di Banu Quraizah. Di tengah perjalan masuklah waktu asar, sebahagian mereka berkata, "Kami tidak akan solat sehingga kami sampai disana", Sebahagian lagi berkata: "Kami akan melakukannya, kerana bukan itu yang dimaksudkan oleh Nabi saw. Kemudian diantara mereka melaporkan perkara ini kepada Rasulullah saw, tetapi baginda tidak mengecam atau menegur salah seorang pun diantara mereka. 

Rasulullah saw mengepung Bani Quraizah yang bertahan di benteng-benteng mereka, selama 25 malam, ada yang mengatakan selama 15 hari, sehingga mereka menyerah dan Allah swt melemparkan rasa tajut kedalam hati mereka. 

Ibnu Hisyam meriwayatkan bahawa Ka'ab bin Asad berkata kepada orang-orang Yahudi, keran Rasulullah tidak akan berganjak meninggalkan mereka, dengan katanya: Wahai kaum Yahudi, kalian dapat melihat sendiri apa yang telah terjuadi kepada saudara kalian, aku tawrkan 3 alternatif, ambillah yang kalian suka". 
Kaum Yahudi bertanya: "Apa itu?'' 
Jawab Ka'ab: ''Kita mengikuti Muhammad dan membenarkannya, kerana Demi Allah, tentu telah jelas bagi kalian bahawa dia adalah seorang Rasul yang telah diutus dan kalian juga telah menjumpai didalam kitab suci kalian. Dengan ini kalian pasti selamat" 
Mereka menjawab: "Kami tidak akan melepaskan hukum-hukum kitab Taurat". 
Kaab berkata lagi "Kalau itu keputusan kalian, mari perangilah Muhammad sehingga ketitik penghabisan nyawa kalian, dan meranalah anak-anak dan isteri-isteri kalian atau kalian pilih untuk berdamai,demi keselamatan anak-anak dan isteri kalian? 
Akhirnya usulan Ka'ab diterima oleh kaum Yahudi Banu Quraizah 

Setelah Kaum Yahudi setuju menerima keputusan Nabi saw, kaum Aus semuanya menemui baginda dan berkata: 
"Ya Rasulullah! mereka (Yahudi Quraizah) adalah sahabat kami (aus) selain kaum Khazraj dan engkau telah berbuat baik terhadap sahabat baik kaum Khazraj (yahudi Banu Quraizah) kelmarin seperti yang engkau tahu". 

Jawab Nabi: "Hai kaum Aus! tidakkah kamu rela jika aku serahkan keputusan hukum kepada seseorang dari kaummu? 
Jawab kaum Aus: "Ya kami setuju" 
Jawab Nabi: "Sebaiknya aku serahkan keputusan ini kepada Saad bin Muaz." 
Kemudian Saad menghadap baginda dihadapan kaum Aus, lalu kaum Aus berkata: "Hai Abu Amru! berbuat baiklah pada sahabat kamu, sesungguhnya Rasulullah saw menyerahkan keputusan ini kepada kamu, agar kamu berbuat baik terhadap mereka". 

Ketika kaum Aus banyak bersuara, Nabi berkata: "Kini telah tiba saatnya bagi Saad untuk menghukum (memberi keputusan) tanpa takut dicela seorang untuk berjalan dijalan Allah" 
Jawab Saad: "Aku putuskan hukuman bagi mereka agar seluruh kaum lelaki dibunuh, harta mereka dibahagi dan anak-anak kecil serta kaum wanita mereka ditawan" 

Atas keputusan Saad ini, Nabi bersabda:"Sesungguhnya kamu telah menjatuhkan hukuman atas mereka itu sesuai dengan keputusan Allah" 

Peraturan perang yang diputuskan oleh Saad itu sepadan dengan peraturan yang ada pada syariat Banu Israel seperti yang tercantum dalam Bibel Perjanjian lama (Taurat) 
"Jika kamu telah dekat dengan satu kota yang hendak kamu perangi ajaklah mereka untuk berdamai. Jika mereka bersedia untuk berdamai dan kota itu terbuka untuk kamu maka semua penduduk yang ada  di kota itu akan tunduk kepada kamu dan sangat mudah bagi kamu. JIka mereka tidak bersedia untuk berdamai bahkan mereka siap untuk berperang dengan kamu maka kepunglah kota itu. Jika Tuhan memberikan kemenangan kepada kamu maka bunuhlah seluruh lelakinya dengan pedang, sedangkan kaum wanita maupun anak-anak kecil dan binatang-bimatang ternakan dan apa sahaja yang ada didalam kota itu dapat kamu miliki sebagai milikmu dan dapat kamu makan ghanimah yang diberikan oleh Tuhan kepada kamu dari musuhmu". 

Peraturan diatas itu juga berlaku dikalangan umat Israel sejak dimasa para Nabi mereka seperti yang tercantum dalam kitab Taurat: 
Artinya: Kemudian berperanglah mereka melawan Midiyan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, lalu membunuh semua laki-laki mereka, selain dari orang-orang yang terbunuh itu mereka juga membunuh raja-raja Midiyan yakni Ewi, Rekem, Zur, Hur, dan Reba, kelima raja Midiyan juga Bileam bin Beor dibunuh mereka dengan pedang. Kemudian Bani Israel menawan perempuan-perempuan Midiyan dan anak-anak mereka juga segala haiwan, segala ternakan, dan segenap kekayaan mereka dijarah dan segala kota kediaman mereka serta segala tempat perkhemahan mereka dibakar. ( Taurat: bilangan 31 ayat 7-8-9-10). 

Kejadian itu terjadi dizaman Nabi Musa as. Demikian pula keputusan itu juga sepadan dengan apa yang ada didalam kitab Taurat: 
Artinya: "Lalu pergilah Musa dan Imam Eleazar dan semua pemimpin umat itu sampai keluar tempat perkhemahan untuk menyongsong mereka. Maka gusarlah Musa kepada para kepala pasukan seribu dan para kepala pasukan seratus yang pulang dari peperangan. Dan Musa berkata kepada mereka: "Kamu biarkanlah semua perempuan hidup" (Taurat: bilangan 31 ayat 13-16) 

Akhirnya dengan putusan Saad bin Muaz terhadap Yahudi Banu Quraizah itu Kota Madinah bersih dari segala sarang makar dan pemusuhan kaum Yahudi. Dengan ini kaum Muslimin merasa aman dari segala serangan dari belakang maupun dari kerusuhan dari dalam negeri. 

Salam bin Abil Haqiq adalah orang yang pertama yang mengumpulkan tentera sekutu. Sedangkan sebelumnya kaum Aus telah membunuh Ka'ab bin Asyraf seorang pemuka Yahudi yang paling memusuhi Rasulullah. Dengan ini maka kaum Muslimin terjauh dari gangguan pemuka-pemuka yang memusuhi Islam dan kaum Muslimin serta seluruh gerakan anti Islam sehingga kaum Muslimin dapat beristirehat. 

Kebijaksanaan yang dilakukan oleh Rasulullah saw terhadap kaum Yahudi Banu Quraizah itu merupakan kebijaksanaan yang perlu diambil sesuai dengan politik perang dan kebiasaan bangsa Arab dan Yahudi. 

Memang kebijaksanaan setegas itu perlu sekali untuk diambil agar dapat dijadikan pengajaran bagi orang yang melanggar janji baik dimasa itu atau dimasa akan datang. Sehubungan dengan kejadian diatas, R.V.C Bodley pernah memberikan komentarnya dalam bukunya: 'The Messenger' - The Life of Mohammad, sebagai berikut: "Muhammad adalah satu-satunya orang di Jazirah Arabia. Negeri itu luasnya sepertiga luas Amerika Syarikat, jumlah penduduknya sebanyak lima juta jiwa. Sedikit pun tidak ada tentera yang dapat mengajak orang untuk menjalankan tenteranya kecuali hanya 3,000 orang tentera sahaja, dan tentera itu pula tidak mempunyai persenjataan lengkap. Jikia Muhammad pada waktu itu tidak mengambil tindakan tegas terhadap pengkhianat Yahudi Banu Quraizah pasti Islam tidak akan tegak di Jazirah Arabiah. Sebenarnya pembunuhan terhadap Yahudi Banu Quraizah itu merupakan sesuatu yang keras, namun kejadian itu bukanlah merupakan satu-satunya dalam sejarah Islam. Tindakan itu dalam pandangan Islam adalah logik sekali. Kini kabilah-kabilah Arab maupun kaum Yahudi pasti tidak akan mencuba lagi untuk berbuat khianat atau melanggar janji  kepada Muhammad, kerana mereka tahu bahawa perbuatan mereka itu akan mengakibatkan kerugian dan mereka mempercayai dan melihat sendiri kebenaran bahawa MUhammad pasti akan melaksanakan apa yang dikehendakinya." 

Salah satu dari keuntungan penghancuran benteng Yahudi terakhir di Madinah adalah melemahkan semangat kaum Munafikin dan segala kegiatan mereka. Penghancuran tersebut banyak melenyapkan harapan mereka. Mereka adalah benteng Yahudi yang terakhir di Madinah. Sehubungan dengan kejadian itu, tidak terdengar lagi kegiatan kaum Yahudi dan permusuhan mereka terhadap Nabi atau pun kaum Muslimin. 

Nabi mengutuskan sepasukan ke daerah Najeed. Pasukan Islam dapat menawan seoarng pemuka Bani Hanifah yang bernama Tsumamah bin Atsal. Sesampainya di Madinah, Tsumamah bin Atsal diikat pada salah satu tiang masjid Nabawi. 
Ketika Nabi melalui ditempat Tsumamah bin Atsal terikat, baginda bertanya: "Hai Tsumamah bagaimanakah khabarmu?" 
Jawab Tsumamah: "Hai MUhammad! Jika kamu membunuh bererti kamu membunuh seorang yang mempunyai darah (yang akan menuntut balas). Jika kamu lepaskan bererti kamu akan melepaskan seorang yang tahu berterima kasih, namun jika kamu memerlukan wang mintalah sesuka hatimu pasti kamu akan mendapatinya".

Setelah Nabi mendengar ucapan Tsumamah, baginda hanya berlalu sahaja. Pada kesempatan yang lain, baginda lalu lagi ditempat Tsumamaf diikat, dan bertanya seperti dikali yang lalu dan dijawab oleh Tsumamah sama seperti yang dahulu juga. Pada kali ketiga, ketika Nabi bertanya pada Tsumamah dengan pertanyaan yang sama seperti dahulu, ia tetap memberikan jawapan yang sama juga. Kemudian Baginda memerintahkan para sahabatnya untuk melepaskan ikatan Tsumamah. 

Tsumamah menuju ke arah kebun kurma dekat masjid Nabawi untuk mandi, setelah itu Tsumamah segera kembali kehadapan Nabi untuk menyatakan keislamannya sambil berkata: "Demi Allah, sebelumnya tidak ada sesuatu wajah yang ada dimuka bumi ini yang lebih ku benci dari wajahmu, namun sekarang wajahmu adalah wajah yang paling kusenangi. Demi Allah 
dahulunya tidak ada sesuatu agama yang ada dipermukaan bumi ini yang lebih ku benci melainkan agamamu, namun kini agamamu adalah agama yang paling ku senangi. Pasukan kudamulah yang menangkapku ketika aku hendak berumrah". 

Nabi sangat gembira apabila mendengar jawapan dari Tsumamah ini, dan baginda menyuruhnya untuk berumrah. 
Ketika Tsumamah bertemu dengan kaum Quraisy di Mekah, mereka berkata: "Hai Tsumamah kamu telah tertipu!" 
Jawab Tsumamah: "Demi Allah aku tidak tertipu, tetapi aku masuk Islam bersama Muhammad saw, Demi Allah sekarang tidak akan datang lagi sebiji gandum pun kepada kamu dari Yamamah sebelum mendapat izin dari Rasulullah saw." 
(Yamamah adalah merupakan suatu desa yang berhampiaran dengan kota Mekkah) 

Setelah Tsumamah tiba didusunnya, ia melarang pengikutnya untuk mengirim gandum ke Mekkah, sehingga kaum Quraisy merasa payah sekali dengan tindakan Tsumamah itu. Akhirnya kaum Quraisy menulis surat pada Nabi agar baginda menulis surat kepada Tsumamah untuk meneruskan pengiriman bahan makanan kepada mereka. Nabi mengabulkan permintaan mereka. 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------